BK Security

Nevädzová 5
821 01 Bratislava
tel.: 09xx xxx xxx

Hľadanie osoby

Poskytneme Vám informácie o osobe, jej pobyte alebo pohybe, priateľoch alebo s kým sa stretáva a aké sú väzby medzi osobami.

Hľadanie majetku

Ak už osobu viete identifikovať ale neviete identifikovať jej majetok alebo hľadáte Váš majetok potom zistíme a zoskupíme všetky potrebné informácie pričom pre dosiahnutie želaného cieľa použijeme naše neoznačené vozidlá alebo vozidlá spĺňajúce vytvorenú legendu, ktorá nám pomôže k dosiahnutiu požadovaného výsledku.

Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním

Našim klientom poskytujeme aj služby v oblasti vymáhania pohľadávok a to najmä vyhľadanie a monitorovanie osoby dlžníka, preverenie majetkových pomerov a možností dlžníka.

Získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom

V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy nie sú dostatočné dôkazové prostriedky pre vedenie konania pred súdom alebo správnym orgánom a je nevyhnutné ich doplnenie. Zabezpečujeme ich fotodokumentáciou, videonahrávkou, odposluchom alebo výpoveďami našich zamestnancov ako svedkov určitej situácie.

Získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch

Do pôsobnosti tejto činnosti spadá napríklad kontrola zamestnancov na PN, preverovanie uchádzačov o zamestnanie, kontrola pohybu detí, dokázanie nevery a zhromaždenie dôkazov. Preveríme spoločnosť s ktorou chcete nadviazať obchodný vzťah a prepojenie na iné osoby a firmy

Získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch

Poskytneme Vám detektíva, ktorý bude pracovať ako Váš zamestnanec a infiltruje sa a odhalí protiprávne konania vo Vašej spoločnosti. Personálne obsadenie pripravujeme na mieru podľa požadovanej pozície a potrebného vzdelania.

 

O každej detektívnej činnosti Vám vystavíme záverečnú správu o poskytovaní detektívnej služby, ktorá bude obsahovať nasledovné:

  • identifikačné údaje účastníkov zmluvy o poskytovaní detektívnej služby a dátum jej uzavretia,
  • predmet zmluvy o poskytovaní detektívnej služby
  • čas a skutočný priebeh poskytovania detektívnej služby
  • výsledok poskytovania detektívnej služby a jeho porovnanie s dohodnutým predmetom zmluvy o poskytovaní detektívnej služby
  • náklady a výška odplaty za poskytovanie detektívnej služby