BK Security

Nevädzová 5
821 01 Bratislava
tel.: 09xx xxx xxx

Strážna služba

Výkon jednotlivých činností je popísaný v zákone č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o súkromnej bezpečnosti“). Ako prvou je stanovená v § 3 zákona o súkromnej
bezpečnosti činnosť strážnej služby. Naša spoločnosť poskytuje všetky činnosti uvedené v tomto ustanovení a na všetky činnosti nám bola aj udelená licencia. Ide o nasledovné činnosti:

Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste

Naši klienti sa venujú rôznorodej činnosti a preto je nevyhnutné prispôsobiť naše služby ich požiadavkám a činnosti. Základnou službou je ochrana majetku na verejne prístupnom mieste. Ide o situáciu kedy nie je možné s ohľadom na okolité prostredie zabezpečiť majetok tak, aby za žiadnych okolností nedošlo ku jeho ohrozeniu resp. poškodeniu. Majetkom sa
myslí nehnuteľný ale aj hnuteľný majetok, teda rodinný dom, administratívna budova, predajňa, sklady, ale aj motorové vozidlá, stavebné stroje, priemyselné stroje a pod. Všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý je verejne prístupný by mal byť dostatočne chránený a to nie len pred poškodením ale aj odcudzením. Priestorom prístupným verejnosti je priestor,
do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a voľný pohyb osoby v tomto priestore.

Zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb

Zabezpečovaním poriadku na mieste zhromažďovania osôb treba rozumieť proces zabezpečenia pokojného priebehu zhromaždenia. Ochrana nie je zameraná len na konkrétnu osobu, či majetok, ale na pokojný priebeh celého zhromaždenia. Zabezpečovali sme rôzne športové a kultúrne podujatia organizované súkromnými osobami, ale aj mestskou samosprávou. Prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len „prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému“) Je tzv. prevádzkovanie pultu centrálnej ochrany (strediska registrácie poplachov a pod.). Ide o činnosť, pri ktorej je ochrana zabezpečená na jednotlivých chránených objektoch technickými prostriedkami. V prípade narušenia objektu vyšle ústredňa alarmu signál na pult centrálnej ochrany a na telefónne číslo uvedené zákazníkom. Službukonajúci pracovník vyhodnotí poplach kontrolou kamerových záznamov a vyšle zásahové vozidlo s minimálne dvojčlennou posádkou. Pri zistení vlámania alebo prichytenia páchateľa postupujeme v zmysle zákona a vykonáme nevyhnutné úkony na zabezpečenie vášho majetku a zadržanie páchateľa trestnej činnosti do príchodu polície. Naša spoločnosť preverí výjazdom každý obdržaný signál. O narušení objektu zákazníka informuje správa, ktorá príde aj na pult centrálnej ochrany preto nie je potrebné strácať čas poskytovaním telefonických rozhovorov pred vyslaním zásahového vozidla. O vykonaní zásahu je zákazník informovaný telefonicky a následne záznamom zaslaným na kontaktný mail zákazníka. Zákazník zároveň obdrží každý mesiac položkový rozpis zásahov. Na komunikáciu s operačným strediskom slúži každému zákazníkovi kód (odpoveď na kontrolnú otázku) pre overenie totožnosti zákazníka. Naša spoločnosť disponuje vlastnými zásahovými jednotkami na území Bratislavy a blízkeho okolia, ale zásahové vozidlo vieme zabezpečiť aj na celom území Slovenskej republiky.

Ochrana osoby

Ochrana osoby je akákoľvek ochrana fyzickej osoby. Pri ochrane osoby nie je rozhodujúce, či táto ochrana je vykonávaná na mieste verejne prístupnom, alebo na mieste inom než verejne prístupnom. Klientom taktiež poskytujeme osobnú ochranu v jeho bezprostrednej blízkosti alebo utajenú (diskrétnu) ochranu v civilnom oblečení z bezprostrednej taktickej blízkosti. Súčasťou takejto ochrany je aj monitorovanie okolia a správania sa osôb.

Ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste

V tomto prípade sa jedná o miesto, kde je vstup osobám zakázaný. Do týchto priestorov sa monitoruje každá prichádzajúca a odchádzajúca osoba ako aj vozidlo podľa pokynov klienta. Osoby, ktoré sa preukážu vstupnou kartou alebo iným vhodným spôsobom nemusia byť kontrolované ak si to klient neželá. Naši zamestnanci sú viditeľne označený v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti a oblečený v služobnej rovnošate alebo v oblečení podľa požiadaviek klienta v závislosti od druhu poskytovanej služby.

Vypracovanie plánu ochrany

Naša spoločnosť Vám vypracuje formy a metódy činností za účelom zabezpečenia ochrany majetku, osôb, prípadne poriadku na mieste zhromaždenia osôb. V akej forme sa plán ochrany vypracúva zákon o súkromnej bezpečnosti nestanovuje. Môže byť tak v písomnej, elektronickej, prípadne aj vo verbálnej podobe. My uprednostňujeme písomnú formu v tlačenej podobe, ktorá je vhodnejšia pri osobnom prejednaní prípadu a klient po jej odsúhlasení obdrží aj elektronickú formu.

Monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste.

Najviac rozšíreným typom poskytovania našich služieb je dozeranie, kontrola alebo sledovanie činnosti (konania) ľudí, jednotlivcov, objektov alebo procesov v uzatvorenom priestore, alebo na uzatvorenom mieste. Ide o rôzne prevádzky so zvýšeným pohybom osôb, kde je tento typ poskytovania služby nevyhnutný.

Ochrana majetku a osoby pri preprave

Ochrana majetku a osoby pri preprave je činnosť pri ktorej sú majetok alebo osoby prepravované a zároveň aj chránené. Ide o ochranu majetku alebo osoby pri ich premiestňovaní z bodu A do bodu B v rámci územia Slovenskej republiky. Legislatíva sa v tomto prípade neviaže na samotné poskytovanie ochrany ale na nosenie zbrane. Naši zamestnanci sú v službe pri tomto type poskytovanej služby ozbrojený služobnou zbraňou GLOCK 17 a GLOCK 19, pričom použitie týchto zbraní je možné iba na území Slovenskej republiky.

Ochrana prepravy majetku a osoby

Pri ochrane prepravy majetku a osoby je chránený len samotný proces prepravy (premiestňovania) majetku alebo osoby. V tomto prípade nezabezpečujeme samotnú prepravu ako službu, ale túto si zabezpečil klient vlastnými prostriedkami alebo treťou osobou.
BK Security, s.r.o.,
Sídlo: Nevädzová 5, 82108 Bratislava
www.bksecurity.sk
6
V týchto prípadoch vysielame jedno alebo dve zásahové resp. sprievodné vozidlá v závislosti od požiadaviek klienta a podmienok zákona.